Kutak za potrošače

Najčešće postavljana pitanja i odgovori

Krediti

Pitanja i odgovori

Što je EURIBOR?

EURIBOR - (skraćeno od Euro Interbank Offered Rate) je referentna kamatna stopa stopa na međubankarskom tržištu u EUR zoni. EURIBOR predstavlja prosječnu ponudbenu stopu koja se primjenjuje na međubankarske kredite EURIBOR se definira za različite rokove, a kratica ugovorenog EURIBOR-a sadržavat će naznaku roka na koji se odnosi (npr. EURIBOR 6M za rok od 6 mjeseci). EURIBOR je javno dostupan na informacijskim sustavima Thomson Reuters i Bloomberg, te na internetskim stranicama, kao što su primjerice internet stranice www.global-rates.com i www.euribor-rates.eu. Važeći EURIBOR na određeni dan je EURIBOR koji je utvrđen i objavljen dva radna dana ranije.

Što je nacionalna referentna stopa (NRS)?

Nacionalna referentna stopa (u tekstu: NRS) predstavlja prosječni trošak izvora sredstava hrvatskog bankovnog sektora (banaka i štednih banaka), s obzirom na određeni protekli period, vrstu izvora (depoziti fizičkih osoba, depoziti pravnih osoba iz nefinancijskog sektora, ostali izvori sredstava banaka) i relevantnu valutu. NRS prema tome predstavlja prosječnu kamatu koju bankovni sektor plaća kako bi pribavio sredstva potrebna za kreditno poslovanje.

Formirane su sljedeće tri vrste NRS-a:

 • NRS za depozite fizičkih osoba (izračunava se za valute HRK i EUR) - NRS1
 • NRS za depozite fizičkih osoba i nefinancijskog sektora (izračunava se za valute HRK i EUR) - NRS2
 • NRS za sve glavne izvore sredstava od svih fizičkih i pravnih osoba, uključujući i one iz financijskog sektora (izračunava se za valute HRK, EUR, CHF i USD) – NRS3

Svaka od gore navedenih NRS-a izračunava se za svako razdoblje od 3, od 6 i od 12 mjeseci i označava se oznakom 3M, 6M i 12M. Kratica primijenjenog NRS-a sadržavat će jasnu naznaku:

 • obuhvata sredstava, sukladno objavljenim podacima HNB-a (Obuhvat 1, 2 ili 3)
 • naznaku razdoblja za koje se izračunava
 • te oznaku valute

Primjerice, tromjesečna NRS, formirana na temelju podataka o depozitima fizičkih osoba (Obuhvat 1) u kunama, bit će označena kao „3M NRS1 za HRK“. 

Na temelju podataka koje objavljuje HNB, Hrvatska udruga banaka (u nastavku: HUB) izračunava vrijednosti pojedinog NRS-a (s obzirom na vrstu, kamatno razdoblje i valutu) te ih do 12 sati 16-og dana u drugom mjesecu svakog tromjesečja, odnosno prvog radnog dana nakon dana na koji HNB objavi agregirane podatke, objavljuje na web stranici www.hub.hr/NRS;

Što je anuitet?

Anuitet je redovan, najčešće mjesečni iznos novčanih sredstava koje je dužnik (korisnik kredita) dužan uplatit vjerovniku (Banci), a koji se sastoji od dijela glavnice i dijela kamate.

S protekom vremena udio glavnice u anuitetu se povećava, a udio kamata se smanjuje.

Iznos kamate ovisi o neotplaćenom dijelu glavnice, kamatnoj stopi i vremenu proteklom od prethodnog anuiteta.

Što je valutna klauzula i rizik povezan s promjenom tečaja?

Valutna klauzula vezana uz EUR je ugovorna odredba kojom se ugovorne obveze (glavnica, kamate, druge novčane obveze) izražavaju u kunskoj protuvrijednosti valute EUR prema ugovorom definiranom tečaju. U depozitno kreditnim poslovima ugovorenim s potrošačima, Zakonom o kreditnim institucijama čl. 302. definirana je primjena srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke (HNB) na dan transakcije, te se isto primjenjuje od dana stupanja te odredbe na snagu sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama (NN 54/2013).

U kreditnim poslovima pojam kredita uz valutnu klauzulu u EUR, podrazumijeva kredit koji je izražen u eurima, a njegova isplata i povrat vrši se u domaćoj valuti, odnosno kuni, obračunato prema važećem srednjem tečaju HNB-a na dan transakcije.

Ugovaranjem valutne klauzule sve ugovorne strane preuzimaju valutni rizik s obzirom da njihovo ugovaranje utječe na njihov financijski položaj jer se kunska protuvrijednost anuiteta, rate ili mjesečnog obroka po kreditu mijenja u ovisnosti o kretanju tečaja valute u kojoj je ugovorena valutna klauzula.

Slijedom svega navedenog, potrebno je voditi računa prilikom utvrđivanja samog iznosa kredita koji se ugovara s valutnom klauzulom budući da će se uslijed rasta tečaja EUR-a u odnosu na HRK vaša mjesečna obveza po kreditu uz valutnu klauzulu u EUR povećati dok će se u slučaju pada tečaja EUR-a u odnosu na HRK mjesečna obveza po kreditu uz valutnu klauzulu u EUR smanjiti. Takve promjene tečaja mogu imati utjecaja na vašu mogućnost redovitog podmirivanja ugovornih obveza.

Obzirom da nije moguće izvjesno i sigurno predvidjeti promjene tečaja u trenutku sklapanja Ugovora o kreditu, važno je naglasiti kako na svakoj ugovornoj strani leži odgovornost procjene svog vlastitog interesa i sposobnosti podmirenja obveza u slučaju prihvaćanja takvog rizika.

Što je status primarnog klijenta?

Status primarnog klijenta podrazumijeva otvoren kunski tekući račun u Novoj hrvatskoj banci d.d. preko kojeg se isplaćuju redovna primanja klijenta (plaća, mirovina). Status primarnog klijenta važi do trenutka dok se isplaćuju redovna primanja klijenta na tekući račun koji je otvoren u Novoj hrvatskoj banci d.d.

Što je polica osiguranja života?

Životno osiguranje je vrsta osiguranja kojom se osigurava život osigurane osobe (osiguranika), a ugovorena osigurana svota isplaćuje se u slučaju smrti osiguranika ili, ukoliko je ugovoreno, u slučaju doživljenja osiguranika (po isteku osiguranja).

Uz životno osiguranje moguće je ugovoriti i dodatna pokrića kao npr. osiguranje od posljedica nesretnog slučaja kao što su trajni invaliditet, boravak u bolnici i sl.

Životno osiguranje se može nazvati i štedno-osigurateljnim produktom jer, osim komponente osiguranja, sadrži i komponentu štednje, obzirom da u slučaju doživljenja (ukoliko je ugovoreno) klijent ima pravo raspolagati ugovorenom osiguranom svotom uvećanom za pripis dobiti.

Što je polica osiguranja nekretnine?

Osiguranje imovine je vrsta osiguranja kojom se može osigurati nekretnina (kuća, stan, vikendica) od mogućih neželjenih rizika, odnosno šteta nastalih npr. požarom, izljevanjem vode i sl. U slučaju da nastupi osigurani slučaj te ukoliko postoji pravna osnova, Osiguratelj isplaćuje naknadu za nastalu štetu.

Što je CPI - osiguranje otplate kredita

CPI – Credit protection insurance je osiguranje sposobnosti vraćanja kredita, a odnosi se na nemogućnost vraćanja kredita u slučaju da kod korisnika kredita nastupi smrti ili privremena nesposobnost za rad (bolovanje) te tada Osiguratelj, sukladno ugovorenim uvjetima, preuzima plaćanje kredita, odnosno određenog broja anuiteta (rata kredita).

Informacije o promjenjivoj kamatnoj stopi

 • Parametri koji određuju promjenjivi dio kamatne stope podložni su promjenama te se mogu kretati na više i na niže, što će sukladno odredbama Politike izazvati promjenu visine kamatnih stopa
 • Na kretanje promjenjivih parametara utječu odnosi ponude i potražnje na relevantnim tržištima, izmjene mjera monetarne politike, promjene očekivanja i percepcije rizika, itd.
 • Njihova promjena ne ovisi o volji ugovornih strana
 • Povećanje/smanjenje promjenjivog parametra kamatne stope za na primjer 1% bi značilo da će se visina kamatne stope povećati/smanjiti za 1%. Sukladno novo utvrđenoj kamatnoj stopi anuitet za predmetni kredit bi se ponovno izračunao
 • Što je duže razdoblje na koje se odnosi ugovorena kamatna stopa, veća je vjerojatnost, odnosno rizik promjene kamatne stope

Niste pronašli odgovor?

Nazovite 0800 0600 ili Kontaktirajte nas

Trebate pomoć?