UVELI SMO EURO

Uspješno smo završili kompleksan projekt prelaska na novu valutu te su sve usluge Banke dostupne našim klijentima.

 

UVOĐENJE EURA

Uvođenje eura jedan je od najznačajnijih i najzahtjevnijih projekata u Hrvatskoj, a uloga banaka u cijelom procesu je iznimno važna.

Datum uvođenja eura je 1. siječnja 2023. godine. Za preračunavanje cijena primjenjivat će se službeni fiksni tečaj konverzije koji iznosi: 7,53450.

Na ovoj stranici donosimo najvažnije informacije o procesu uvođenja eura, kao i o razdoblju nakon što euro postane službena valuta. 

5. rujna 2022.
1. siječnja 2023.
15. siječnja 2023.
31. prosinca 2023.

5. rujna 2022.

Kreće obveza dvojnog iskazivanja cijena i novčanih iznosa te će istovremeno iznosi biti navedeni i u kunama i protuvrijednost u eurima.

1. siječnja 2023. 

Datum uvođenja eura.

Kunska sredstva na računima kod banaka se u cijelosti pretvaraju u eure, bez naknade.
Kunski krediti i depoziti preračunat će se u eure prema fiksnom tečaju konverzije, bez naknada za klijente banaka.

Počinje razdoblje dvojnog optjecaja. U tom vremenu prilikom gotovinskog plaćanja moguće je koristiti i kune i eure.

15. siječnja 2023.

Četrnaest dana nakon uvođenja eura završava razdoblje dvojnog optjecaja i euro je jedino zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj. Novčanice i kovanice kune se mogu u bankama zamijeniti za eure.

31. prosinca 2023.

Protekom 12 mjeseci od uvođenja eura završava razdoblje zamjene gotovog novca u bankama. Preostale kune mogu se zamijeniti u Hrvatskoj narodnoj banci: novčanice bez vremenskog ograničenja, a kovanice do isteka 3 godine od dana uvođenja eura.

Također, završava razdoblje obveznog dvojnog iskazivanja cijena i važnijih iznosa. Ubuduće će se cijene, plaće i svi drugi iznosi iskazivati samo u eurima (1.1.2024.).

 

Obavijesti i novosti

 

Zamjena gotovog novca kune

 

Općenita obavijest klijentima koji putem NHB-a trguju financijskim instrumentima

 

Pristupili smo Etičkom kodeksu

 

Dvojno iskazivanje cijena i informiranje klijenata

 

Zašto je nastao euro?

Cilj uvođenja eura je potaknuti povezanost među državama članicama Europske unije i ojačati iskorištavanje svih prednosti jedinstvenog tržišta.

Koji su zadani kriteriji za uvođenje eura?

Kriteriji za uvođenje eura odnose se na stabilnost cijena, održivost javnih financija, stabilnost tečaja i konvergenciju dugoročnih kamatnih stopa.

Kako će se preračunavati cijene iz kune u euro?

Za preračunavanje cijena primjenjivat će se službeni fiksni tečaj konverzije koji je odredilo vijeće Europske unije i iznosi: 7,53450

Što je to fiksni tečaj konverzije i kako se određuje?

Fiksni tečaj konverzije je tečaj po kojem će se kuna zamijeniti u euro i iznosi 1 euro = 7,53450 kuna.

Tko određuje fiksni tečaj zamjene kune u euro?

Odluku je donijelo Vijeće Europske unije.

Kada će početi dvojno iskazivanje cijena?

Dvojno iskazivanje cijena treba početi 5. rujna 2022. godine i trajati do 1. siječnja 2024. godine.

Banke će dvojno iskazivati bitne informacije za klijente:

  • Tarifa naknada;
  • Izvješća o stanju i prometu na kunskom transakcijskom računu - početno i završno stanje računa te iznos prekoračenja;
  • Stanje računa i iznos prekoračenja ili raspoloživog stanja u prikazu o računu putem putem usluge On-line bankarstva
  • Na bankomatu pri isplati gotovog novca na ponuđenim predefiniranim iznosima na zaslonu te kod upita u stanje računa; 
  • Za kredite u kunama koji su u ponudi prije dana uvođenja eura - ukupan iznos kredita i iznos mjesečnog obroka u otplatnom planu;
  • Za postojeće kredite u kunama - stanje nedospjelog i dospjelog neplaćenog dugovanja u godišnjoj obavijesti o stanju kredita;

Kod godišnje obavijesti o stanju depozita u kunama - stanje depozita

Tko je dužan provoditi obvezu dvojnog iskazivanja cijena?

Obveza se odnosi na privatni i javni sektor. Banke su također dužne dvojno iskazati neke za klijenta važnije iznose; npr. iznos depozita, iznos kredita i sl.

Što podrazumijeva dvojno iskazivanje cijena?

Na računima, cjenicima i promotivnim materijalima cijene pojedinih proizvoda i usluga bit će iskazane i u kunama i u eurima. Plaće će također biti iskazane i u kunama i u eurima.

Kada ćemo uvesti euro?

Datum uvođenja eura je 1. siječnja 2023. godine.

Što znači dan uvođenja eura?

  • Počinje fizička zamjena novčanica i kovanog novca kuna za euro u bankama. Najveću ulogu u postupku zamjene imat će banke.
  • Kreće i 14-dnevno razdoblje optjecaja tijekom kojeg kuna i euro imaju status zakonskog sredstva plaćanja. Gotovinsko plaćanje je u tom razdoblju moguće u kunama i eurima, ali povrat gotovog novca je u eurima.
  • Kunska sredstva na računima kod banaka se u cijelosti pretvaraju u eure.
  • Svi krediti nominirani u kunama smatraju se kreditima u eurima.

Konverzija kunskih sredstava na tekućim, žiro, štednim i ostalim računima bit će provedena automatizmom, po fiksnom tečaju konverzije u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj i bez troškova za klijente.

Što nakon 14 dana po uvođenju eura?

Završava razdoblje dvojnog optjecaja i euro postaje jedino zakonsko sredstvo plaćanja u RH.

Hoće li postojati rok za zamjenu gotovine?

Novčanice kuna mijenjat će se trajno, a kovanice kuna i lipa tri godine od dana uvođenja eura.

Gdje će se provoditi zamjena gotovine?

U prvih 12 mjeseci zamjena gotovog novca provodit će se u bankama, Fini i Hrvatskoj pošti. Nakon toga, zamjenu će vršiti Hrvatska narodna banka.

Hoće li se plaćati naknada za zamjenu valute?

U prvih 12 mjeseci banke su dužne bez naknadne mijenjati gotovinu u kunama do najviše 100 novčanica i 100 kovanica po jednoj transakciji, dok za veće količine zamjene mogu zaračunati naknadu u skladu s vlastitom poslovnom politikom. U slučaju potrebe deponiranja većih iznosa gotovine, obvezno je najaviti banci dolazak.Što će se dogoditi s kreditima i depozitima koji su nominirani u kunama kada se uvede euro?

Kunski krediti i depoziti preračunat će se u eure prema fiksnom tečaju konverzije bez naknada za klijente banaka.

U skladu s primjenom načela neprekidnosti pravnih instrumenata, originalni ugovori između banaka i klijenata će i dalje biti valjani. Iznosi iskazani u kunama preračunavat će se prema fiksnom tečaju konverzije te će se smatrati odgovarajućim iznosom u eurima, a sve isplate koje proizlaze iz ugovornog odnosa vršit će se u eurima u skladu sa Zakonom o uvođenju eura u RH.

Koje bi glavne koristi mogli imati građani od uvođenje eura?

Najveća korist je nestanak valutnog rizika, no građani će imati i druge koristi.

Što nakon 12 mjeseci od uvođenja eura?

Banke u potpunosti prestaju pružati uslugu zamjene gotovog novca, koja je od tada moguća samo kod HNB-a koji će to činiti bez naknade. Također, završava razdoblje obveznog dvojnog iskazivanja cijena koje će od tada biti iskazana samo u eurima.

Što je s opskrbom gotovinom?

Mjesec dana prije službenog prelaska na euro (1.12.2022.), građani će u bankama, u poslovnicama Fine i Hrvatske pošte moći nabaviti komplete kovanog novca eura i centa (u paketima protuvrijednosti 100,00 HRK).

Što je s bankomatskom mrežu?

Banke će na dan uvođenja eura (1.1.2023.) osigurati dovoljne kapacitete bankomatske mreže koja će biti u mogućnosti isplaćivati gotov novac u eurima. U danima nakon uvođenja eura širit će se aktivna bankomatska mreža te preporučamo klijentima da prate informacije svoje banke o aktivnim bankomatima.
Banke i kartičarske kuće će softverski prilagoditi POS uređaje te preporučamo korištenje mogućnosti kartičnog plaćanja.

Što s kamatnim stopama?

Kod kredita koji su ugovoreni s fiksnom kamatnom stopom tijekom cijelog razdoblja otplate, kamatna stopa neće se mijenjati.
U ugovorima kod kojih je ugovorena promjenjiva kamatna stopa parametar se neće mijenjati, osim u slučajevima gdje je kao parametar korišten NRS za kunu.
Nakon dana uvođenja eura kao parametar za izračun promjenjive kamatne stope umjesto NRS-a za kunu koristit će se NRS za euro odgovarajućeg obuhvata i ročnosti. Navedene promjene neće dovesti do porasta kamatnih stopa zbog uvođenja eura.

Hoće li se kartice morati mijenjati i što će se dogoditi s postojećim eurskim tekućim i žiro računom?

Postojeći IBAN broj računa se neće mijenjati, kao niti kartice izdane za račune na kojima je došlo do konverzije. Ostale promjene po računima (otvaranje ili zatvaranje računa, promjena podataka) moguće su na zahtjev klijenta.
Klijenti koji imaju račun i u kuni i u euru u istoj banci, imaju pravo u roku od 60 dana od uvođenja eura bez naknade zatvoriti jedan od postojećih računa i prenijeti sredstva na račun po izboru u istoj banci.

Kada će stići obavijesti s detaljnim informacijama?

Banka će klijentima slati općenitu i individualnu obavijest.
U općenitoj će se obavijesti dati informacije o preračunavanju kredita, depozita te o očekivanom utjecaju uvođenja eura na proizvode i usluge, uključujući poslovanje s transakcijskim računima, a bit će poslana najkasnije tri mjeseca prije datuma uvođenja eura.
 
Individualna obavijest će sadržavati informacije o konkretnim iznosima koji će se preračunavati, modifikaciji parametara, maržama, visini kamatnih stopa te, ako je primjenjivo, novi otplatni plan. Individualna obavijest će se slati svim klijentima koji imaju kredite i depozite najkasnije dva tjedna prije datuma uvođenja eura.

Prikaži više...

Više informacija o uvođenju eura pronađite na sljedećim linkovima

 

Trebate pomoć?